Zásady ochrany osobních údajů a cookies

I. Ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Autocentrum – Kočí, s.r.o., IČO: 26764156, Šimanovská 1233, 198 00, Praha 9 – Kyje (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  adresa: Šimanovská 1233, 198 00, Praha 9 – Kyje
  e-mail: info@autodilykoci.cz
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Účelem interní směrnice vypracované podle zákona o ochraně osobních údajů a o změně a o doplnění některých zákonů (dále jen „zákon o osobních údajů „) je Zpracování interní směrnice -, kde jsou definované práva, povinnosti a odpovědnost při zpracování osobních údajů fyzických osob. Součástí je definice rozsahu a způsobu technických, organizačních a personálních opatření potřebných pro omezení a minimalizaci hrozeb.
 5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zásady zpracovaní osobních údajů

Hlavním záměrem provozovatele je poskytování služeb v oblasti: – prodej náhradních dílů, příslušenství. Osobní údaje fyzických osob se zaznamenají:

 • V procesu prodeje zboží nebo služeb
 • Pro účely evidence
 • Zásada minimalizace osobních údajů
  Provozovatel dbá na dodržování minimalizace osobních údajů. Zpracovávané osobní údaje jsou relevantní a omezené na nevyhnutelný rozsah daný účelem, na které jsou zpracovávány.
 • Zásada správnosti
  Zpracovávané osobní údaje jsou správné a podle potřeby aktualizované. V společnosti jsou přijaté přiměřeně a účinně opatření k zajištění toho, aby se osobní údaje, které jsou nesprávné z hlediska účelu, pro který se zpracovává, bez zbytečného odkladu vymazali nebo opravili.
 • Zásada minimalizace uchovávaní
  Osobní údaje jsou uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci dotyčné osoby nejpozději do té doby, dokud je to třeba na účel, na který jsou osobní údaje zpracovávány;
 • Zásada integrity a důvěrnosti
  Osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření zaručuje přiměřenou bezpečnost osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným zpracováváním osobních údajů, nezákonného zpracování osobních údajů, náhodné ztrátě osobních údajů, výmaz osobních údajů nebo poškozením osobních údajů.

Správce zpracovává osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky, a to v rozsahu:

  1. Jméno a příjmení
  2. E-mail
  3. Adresa
  4. Telefon

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, a to hlavně:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky nebo poptávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • plnění právních povinností vůči státu,
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

III. Bezpečnost

 • Ochrana před neoprávněným přístupem
 • Ochrana proti škodlivému kódu (viru)

Ochrana prostředí IS ve společnosti vůči škodlivému kódu je jedním z bezpečnostních mechanismů, které snižují riziko infiltrace systému viry, či jiným programem.

Ve společnosti je nainstalován antivirový program, zabezpečení probíhá i za pomoci HW firewallu. Antispamové filtry jsou využívány u uživatelů e-mailových schránek.

 • Užívaní legálního SW a jeho aktualizace

Zprostředkovatel je povinen využívat standardní software s legální pořízením a instalovaný na uživatelské počítače doporučeným způsobem prostřednictvím diskových images.

 

 • Síťová bezpečnost

Cílem společnosti je rovněž zajistit ochranu informací v sítí a ochranu podpůrné infrastruktury, přičemž k zajištění tohoto cíle jsou neustále přijímané řady opatření, které zabezpečují, že sítě jsou přiměřeně řízeně a spravované

 

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
  3. po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Cílem zálohovaní je udržet integritu a dostupnost informací a prostředků na jejich zpracování, přičemž na dosažení těchto cílů společnost využívá kopie (zálohy) důležitých informací a software.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  1. podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI. Zpracovatelé osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. Poskytovatel zpracovatelských softwarových služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

 

VII. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR má osoba:
  1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
  6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno její právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.
 3. Pro žádost kontaktujte e-mailem Správce (info@autodilykoci.cz) nebo poštou na adresu Autocentrum – Kočí, s.r.o., Šimanovská 1233, 198 00, Praha 9 – Kyje.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména využívaním SSL certifikátu, heslem zabezpečené IT techniky, heslem zabezpečené subdodavatelské služby a Cloud.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům aktuálně nemají přístup žádné jiné osoby.

 

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit v plném rozsahu.

Prohlášení o cookies

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se umístí ve Vašem počítači nebo zařízení při návštěvě naší webové stránky. Tím, že používáme soubory cookies nedochází k porušování nařízení GDPR ani zákona o ochraně osobních údajů, protože jejich používáním neshromažďujeme osobní údaje a ani jejich neposkytujeme zprostředkovatelem, resp. třetím stranám. Prostřednictvím cookies ani neidentifikují konkrétní dotčenou osobu a ani neprovádíme profilování, resp. nekonkretizují žádné činnosti a úkony vůči dotčeným osobám, které dali souhlas k používání cookies.

 

O používání souborů cookies projevila zájem sama dotčená osoba, nakolik cookies se mohou používat pouze v tom případě, pokud dotyčná osoba dala souhlas zapnutím této funkce v prohlížeči svého zařízení. Na níže uvedené adrese najdete příklad, jak zapnout a vypnout používání cookies ve svém prohlížeči:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk

Každý uživatel zapnutím funkce používání souborů cookies, dal souhlas k jejich ukládání do svého prohlížeče. Není proto nutné žádat duplicitní souhlas ze strany provozovatele webové stránky. Pokud uživatel nesouhlasí s používáním souborů cookies, tuto funkci ve svém prohlížeči vypne.

 

Soubory cookies se ukládají do počítače uživatele, aby mu umožnily přístup k různým funkcím. Soubory cookies používáme na zvýšení efektivity Vašich návštěv na naší webové stránce. Soubory cookies používáme pro účely zapamatování předvoleb prohledávání, a to například velikosti textu, upřednostňovaného jazyka, předvoleb barev atd. což nám umožňuje jednodušší procházení naší stránkou, a shromažďování analytických informací, a to například počtu návštěvníků na naší webové stránce. Cookies nám umožňují lépe shromažďovat informace o používání naší webové stránky. V jejich údajích však v žádném případě neshromažďujeme vaše osobní údaje a informace. Ukládá se pouze jedinečný identifikátor relace, který nám umožňuje znovu načíst profil a předvolby uživatele při vaší další návštěvě webové stránky.

 

Typy souborů cookies jsou:

 1. soubory cookie relace, které jsou dočasně uloženy v počítači nebo zařízení během relace procházení a po jejím ukončení se odstraní a
 2. trvalé soubory cookie, které se uchovávají v počítači delší dobu. Tyto trvalé soubory cookie může uživatel vymazat.

 

Nabídka převážné části prohlížečů obsahuje možnosti konfigurace nastavení, tj. prohlížeč obvykle obsahuje možnosti jako např. povolení souborů cookie, prohlížení souborů cookie, zakázání všech nebo vybraných souborů cookie atd.